Garuda God Slokas Mantras Prayers For Power, Strength, Precision, Destroy Poison Negativity | Om Namo Narayanaya

Garuda god mantras prayers to destroy poison and negativity in life. Garuda deva  slokas for power, accuracy and concentration. Lord Garuda is the vehicle mount (vahana) of Lord vishnu. He is the king of birds and the destroyer of poison. Reciting slokas mantras of Garuda god eliminates poisonous thoughts, dangerous people and other negative forces in your life. Garuda deva is the one who saved Lakshmana (brother of lord ram) from near death situation when he was attached by a powerful serpent arrow by Indrajit (Son of Ravana).


LORD VISHNU VAHANA GARUDA MANTRAS TO DESTROY POISONOUS NEGATIVE FORCES IN LIFE

Lord Garuda king of birds (Eagle god) vahana (carrier vehicle mount of Lord Vishnu) slokas, prayers, mantras to destroy evil forces in your life, poisonous people / things / thoughts that haunt you and build fear, other bad forces in life.

GARUDA GOD MAIN SLOKA (GARUDA GAYATRI MANTRA)

First chant 'Om namo narayanaya' or any Lord Vishnu Sloka to please Garuda God.-->> om tatpurusaya vidmahe suvarnapaksaya dhimahi tanno garuda prachodayat

(Om Pakshirajaya Vidhmahe Pakshi Devaya Dheemahi Tanno Pakshi Prachodyat)

vainateya mahasatva Garuda mantra


-->> vainateya mahasatva sarvapaksipate vibho
pragrhyatam balirdeva mantraputo mayodyatah


Om em Om Namo Bhagvate Maha Garudaya Mantra

Om em om namo bhagvate
maha garudaya, pakshya rajaya
Vishnu Vallabhaya
Triloka paripujitha
Ugra Bhayankara
kala nalarubhaya
vajra nahaya
vajra tuntaya
vajra tantaya
vajratam shadraya
vajra puchchaya
sakala naga dhosha rakshaya
sarva visham nasaya nasaya
hana hana daha daha pacha pacha pachmi
guru pachmi, guru hoom phat swaha


Sri Garudashtottarashatanama Stotram

sridevyuvaca ->

devadeva mahadeva sarvajna karunanidhe 
srotumicchami tarksyasya namnamastottaram satam 


isvara uvaca ->

srnu devi pravaksyami garudasya mahatmanah 
namnamastottarasatam pavitram papanasanam 

asya srigarudanamastottarasatamahamantrasya brahma rsih
anustup chandah garudo devata  pranavo bijam  vidya saktih 
vedadih kilakam  paksirajaprityarthe jape viniyogah dhyanam ->

amrtakalasahastam kantisampurnadeham
sakalavibudhavandyam vedasastrairacintyam 
kanakarucirapaksoddhuyamanandagolam
sakalavisavinasam cintayetpaksirajam 
<<<<-->>>>
Om  vainateyah khagapatih kasyapo’gnirmahabalah 
taptakascanavarnabhah suparno harivahanah   

chandomayo mahateja mahotsaho mahabalah 
brahmanyo visnubhaktasca kundendudhavalananah   

cakrapanidharah srimannagarirnagabhusanah 
vijnanado visesajno vidyanidhiranamayah   

bhutido bhuvanatrata bhusayo bhaktavatsalah 
saptacchandomayah paksi surasurasupujitah   

gajabhuk kacchapasi ca daityahanta’runanujah 
amrtamso’mrtavapuranandanidhiravyayah   

nigamatma niraharo nistraigunyo nirapyayah 
nirvikalpah param jyotih paratparatarah parah   

subhangah subhadah surah suksmarupi brhattanuh 
visasi viditatma ca vidito jayavardhanah   

dardhyango jagadisasca janardanamahadhvajah 
satam santapavicchetta jaramaranavarjitah   

kalyanadah kalatitah kaladharasamaprabhah 
somapah surasangheso yajnango yajnabhusanah   

mahajavo jitamitro manmathapriyabandhavah 
sankhabhrccakradhari ca balo bahuparakramah   

sudhakumbhadharo dhimanduradharso durariha 
vajrango varado vandyo vayuvego varapradah   

vinatanandanah srido vijitaratisangulah 
patadvirasthah sarvesah papaha papanasanah   

agnijijjayaghosasca jagadahladakarakah 
vajranasah suvaktrasca marighno madabhanjanah   

kalajnah kamalestasca kalidosanivaranah 
vidyunnibho visalango vinatadasyamocanah   

stomatma ca trayimurdha bhuma gayatralocanah 
samaganaratah sragvi svacchandagatiragranih   

itidam paramam guhyam garudasya mahatmanah
namnamastottarasatam pavitram papanasanam 
stuyamanam mahadivyam visnuna samudiritam   

iti brahmandapuranantargatam garudastottarasatanamastotram sampurnam 
----->>>>>----->>>>>YOU MAY ALSO LIKE

PRAYERS SLOKAS MANTRAS DEVOTIONAL RELIGIOUS


----->>>>>----->>>>>
----->>>>>----->>>>>

PILGRIMAGE TEMPLES INFO ----->>>>>----->>>>>
----->>>>>----->>>>>