Raghavendra Swamy Slokas, Prayers for Meditation, Mental Strength, Positive Energy, Peace Of Mind


Raghavendra Swamy slokas for meditation and mental peace. Guru Raghavendra swamy prayers for positive energy, courage, mental strength and healthy body. Reciting the below prayers will give you a lot of strength to face difficult times and also make your mind to think without getting confused during critical decision making. These slokas of Guru Raghavendra also help you in maintaining good health and well-being.


GURU RAGHAVENDRA SWAMY PRAYERS, SLOKAS FOR COURAGE, GOOD HEALTH, POSITIVE VIBES

Firstly recite the below prayer. Reciting this sloka will give you strength to face very tough situations in life and also enough patience to remain cool during worst times. As we all know, worrying about problems in life is a waste of time and this is where Raghavendra Swamy helps us to think about solutions to our problems without panic.

RAGHAVENDRA SWAMY MAIN MANTRA PRAYER

Recite the below mantra at any time whenever you face difficult times. this prayer will give you courage to face all problems in life with inflow of positive energy. 

POOJYAYA RAGHAVENDRAYA, SATYA DHARMA RATAYACHA
BHAJATAM KALPAVRIKSHAYA, NAMATAM KAMADENAVE


GURU RAGHAVENDRA STOTRAM

RECITE THE FOLLOWING BELOW MENTIONED STOTRAM DAILY WHENEVER YOU HAVE TIME.

Sri poorna bodha guru theertha payobdhi para,
Kamari maksha vishamaksha sira sprusanthi,
Poorvotharamitha tharanga charath suhamsa,
Devali sevitha parangri ugra payo jalagna., <><> 1 <><>Jeevesa bedha guna poorthi jagath susathwa,
Neechaocha bhava mukha nakra ganai sametha,
Durvadhya japathi gilai guru raghavendra,
Vag devatha saridhamum vimali karothu., <><> 2 <><>

Sri Raghavendra sakala pradhatha,
Swa pada kancha dwaya bhakthi magbhyam,
Adhadri sammodhana drushti vajra,
Kshama surendra aavatthu maam sadaayam., <><> 3 <><>Sri Raghavendro hari pada kancha,
Nishevann labdha samastha sampath,
Deva swabhavo divija dhrumo,
Ayam ishta pradho may sathatham sa bhooyath., <><> 4 <><>

Bhavya swaroopo bhava dukha thoola,
Sanga agni charya sukha dairya shali,
Samastha dushta graham nigraheso,
Durathya yopa plava Sindhu sethu., <><> 5 <><>Nirastha dhosho niravadhya vesha,
Prathyarthi mookhtwa nidhana bhasha,
Vidhwath parigneya maha visesho,
Vaghwaiswari nirjjatha bhavya sesha., <><> 6 <><>

Santhana sampath parishuddha bhakthi,
Vignana vag deha supata vadhin,
Dathwa sarerothdha samastha doshan,
Hathwa sa no avyadh Guru Raghavendra., <><> 7 <><>Yad padodhaka sanchaya sura nadhi mukhya paga sadhitha,
Asankhya anuthama punya sankha vilasad prakhata punyavaha,
Dus thapa thraya nasano bhuvi maha vandhyaya suputhra pradho,
Vyanga swanga samrudhidho graha maha papa hastham sraye., <><> 8 <><>

Yad pada kanja rajasa parii bhooshithanga,
Yad pad padma Madhu payitha manasa ye
Yad pada padma parikeerthana jeernavacha,
Thad darshanam duritha kanana davamrutham., <><> 9 <><>Sarva thanthra swathanthrosou
sri madhwa matha vardhana,
Vijayeendra karabhjothdha
sudheendra vara puthraka., <><> 10 <><>

Sri Raghavendro yathi rat
gurur may syath bhaya pahaa
Jnana Bhkthi suputrayuh,
Yasa sri Punya vardhana., <><> 11 <><>Prathivadi jaya swantha bhedha china dharo guru,
Sarva vidha pranenenyo Raghavendranna vidhyathe., <><> 12 <><>

Aparokshi krutha shreesa samupekshitha bhavaja,
Apekshitha pradhat anyo raghavendranna vidhyathe., <><> 13 <><>

Daya dakhinya vairagya, vak patava mukhangitha,
Shapanugraha sakthanyo raghavendranna vidhyathe., <><> 14 <><>

Agnana vismrithi bhranthi samashyapasmriti kshaya,
Thanthra kampa vacha kountya mukha ye chendriyongava,
Doshasthe nasa mayanthi Raghavendra prasadatha., <><> 15 <><>“Om Sri Raghavendraya nama” ihyashtakshara manthratha,
Japithad bhanga vidhath nithyam, ishatha syur na samsaya., <><> 16 <><>

Hanthu na kayajan doshan Athmameeya samud bhavan,
Sarvan api pumarthascha dadathu guru rathma vidh., <><> 17 <><>

Ithi kala thraye nithyam prarthaanaam ya karothi sa,
Iha muthraptha sarveshto modathe nathra samsaya., <><> 18 <><>

Aagamya mahima loke Raghavendro maha yasa,
Sri madhwa matha dughdhabdhi Chandro aavatha sada anagha., <><> 19 <><>

Sarva yathra phala vyapthyai yada shakthi pradakshinm,
Karomi thava sidhasya vrundavana gatham jalam,
Shirasa dharayamyadhya sarva theertha phalapthaye., <><> 20 <><>Sarvabheeshata sidhyartha namaskaram karomyaham,
Thava sankeethanam Veda shasthrartha phala sidhaye., <><> 21 <><>

Samsare aksha sagare prakrthitho agahade dusthare,
Sarva vidhya jala grahairanupame kamadhi bhanga kule,
Nana vibhrama drubhrame amitha bhayasthomadhi phenothkate,
Dukhothkrushte vishe samudhara guro maam magna roopam sada., <><> 22 <><>

Raghavendra Guru stotram ya padeth Bhakthi poorvakam,
Thasya kushtadhi roganam Nivruthi stwaraya Bhaved., <><> 23 <><>

Andhobhi divya drushti, syadheda mookopi vagpati,
Poorna ayu poorna sampathi, stotrasyaasya japangaveth., <><> 24 <><>Ya pibhe jjalamethena stotrenaivapi manthritham,
Thasya kukshi gatha dosha saerve nasyanthi thath kshanath., <><> 25 <><>

Yad vrundavana masadhya pangu kanchopi vaa jana,
Storenanena ya kuryath pradakshina namaskruthi,
Sa jangalo bhave deva guru raj prasadatha., <><> 26 <><>

Soma soorya parogo cha pushyarkadhi samagame,
Yo anuthamam idham stotramashtothara satham japeth,
Bootha pretha pisachadhi peeda thasya na jayathe., <><> 27 <><>

Yethad stotram samucharya guror vrundavananthike,
Deepa samyojana jnanam puthra labho bhaved druvam., <><> 28 <><>Paravadhi jayo diva jnana bhakthya yadhi vardhanam,
Sarvabhishta pravrudhisyannathra karya vicharana., <><> 29 <><>

Raja chora maha vyagra sarpa nakradhi peedanam,
Na jayathe asya stotrasya prabhavannathra samsaya., <><> 30 <><>

Yo bhkthya guru raghavedra charana dwandham smaran. ya padeth,
Stotram divyamidham sada nahi bhaved thasya asukham kinchna., <><> 31 <><>

Kim thwishtartha samrudhireva kamala nadha prasadhodhayath,
Keerthir dig vidhitha vibhoothirathula sakshee hyastotra hi., <><> 32 <><>Ithi sree Raghavendrarya guru prasadatha,
Krutham storamidham punyam srimad appanna aabhidai.

Ithi Sri Appanna virachitham
Sri Raghavendra stotram sampoornam.

Bharathi ramana mukhya pranathargatha Sri Krishnarpanamasthu.


----->>>>>----->>>>>

----->>>>>----->>>>>YOU MAY ALSO LIKE----

PRAYERS SLOKAS MANTRAS DEVOTIONAL RELIGIOUS
----->>>>>----->>>>>
----->>>>>----->>>>>

PILGRIMAGE TEMPLES INFO ----->>>>>----->>>>>
----->>>>>----->>>>>