Lakshmi Devi Mantras For Wealth, Money Profit In Business, Job salary Hike

Goddess Lakshmi mantras for wealth and financial security. Lakshmi Devi prayers slokas for profits in business, salary hikes and promotions in jobs, success in reaching goals (aim in life), increasing property (like lands, houses and many more fixed or movable assets) earning strengths. Lakshmi devi 108 names along with Sri Lakshmi saharsanamam in english lyrics text. Both the goddesses Laksmi and Parvati are the incarnations of Adi prasakti. lakshmi devi is the consort of lord Vishnu and also the Goddess of wealth and purity. Hence people need to keep their houses and surroundings clean every time to please and get her blessings.


Goddess Lakshmi Prayers Slokas In English for Wealth, Health, Prosperity

Goddess Lakshmi devi mantras (slokas / prayers) to achieve aims in life. secure wealth along with good health, strength to tolerate problems in life and obtaining mental peace.

Om Shree Mahalakshmyai Cha Vidmahe
Vishnu Patnyai Cha Dheemahi 
Tanno Lakshmi Prachodayat OmOm Shree Mahalakshmyai Cha Vidmahe Mantra

Om Shree Mahalakshmyai Cha Vidmahe
Vishnu Patnyai Cha Dheemahi 
Tanno Lakshmi Prachodayat Om

<<-->>

lakshmi Devi Om shrim hrim kleem eng saung Om mantra

Om shrim hrim kleem eng saung Om
Hrim ka ee ii la hrim ha sa ka la hrim
Sakal hrim saung eng klim hrim sri Om

<<-->>

In shrim krim om kuber lakshmi kamla mantra


In shrim krim om kuber lakshmi kamla
Devnayae dhan karshinyae swaha

<<-->>

Om Shring Hring Kling Tribhuvan Mahalakshmyai mantraOm Shring Hring Kling Tribhuvan Mahalakshmyai Asmaakam Daaridray Naashay Prachur Dhan Dehi Dehi Kling Hring Shring Om<<-->>

Om Shring Hring Kling Aing Saung Om Hring Ka A Ee La Hring Ha Sa Ka Ha La Hring Sakal Hring Saung Aing Kling Hring Shring 

Om

<<-->>

Om Hring Shring Kreeng Shring Kreeng Kling Shring Mahaalakshmi Mam Grihe Dhanam Pooray Pooray Chintaayai Dooray Dooray 

Swaha


<<-->>

Lakshmi Goddess Om Sarvabaadhaa Vinirmukto Dhan Dhaanyah Sutaanvitah mantra

Om Sarvabaadhaa Vinirmukto, Dhan Dhaanyah Sutaanvitah | Manushyo Matprasaaden Bhavishyati Na Sanshayah Om


<<-->>

Om Shring Shriye Namah


<<-->>

SRI LAKSMI SAHASRANAMA STOTRAM LYRICS ENGLISHASYA SRIMAHALAKSMISAHASRANAMASTOTRAMAHAMANTRASYA
SRIMAHAVISNURBHAGAVAN RSIH, ANUSTUPCHANDAH,
SRIMAHALAKSMIH DEVATA  SRIM BIJAM HRIM SAKTIH, HRAIM KILAKAM
SRIMAHALAKSMIPRASADASIDDHYARTHE JAPE VINIYOGAH

PADMANANE PADMAKARE SARVALOKAIKAPUJITE
SANNIDHYAM KURU ME CITTE VISNUVAKSAHSTHALASTHITE

BHAGAVADDAKSINE PARSVE SRIYAM DEVIMAVASTHITAM
ISVARIM SARVABHUTANAM JANANIM SARVADEHINAM

CARUSMITAM CARUDATIM CARUNETRANANABHRUVAM
SUKAPOLAM SUKARNAGRANYASTAMAUKTIKAKUNDALAM

SUKESAM CARUBIMBOSTHIM RATNATUNGAGHANASTANIM
ALAKAGRAIRALINIBHAIRALANKRTAMUKHAMBUJAM

LASATKANAKASANKASAM PINASUNDARAKANDHARAM
NISKAKANTHIM STANALAMBIMUKTAHARAVIRAJITAM 

NILAKUNTALAMADHYASTHAMANIKYAMAKUTOJJVALAM
SUKLAMALYAMBARADHARAM TAPTAHATAKAVARNINIM

ANANYASULABHAISTAISTAIRGUNAIH SAUMYAMUKHAIRNIJAIH
ANURUPANAVADYANGIM HARERNITYANAPAYINIM

SRIRVASUDEVAMAHISI PUMPRADHANESVARESVARI
ACINTYANANTAVIBHAVA BHAVABHAVAVIBHAVINI

AHAMBHAVATMIKA PADMA SANTANANTACIDATMIKA
BRAHMABHAVAM GATA TYAKTABHEDA SARVAJAGANMAYI

SADGUNYAPURNA TRAYYANTARUPATMANAPAGAMINI
EKAYOGYA’SUNYABHAVAKRTISTEJAH PRABHAVINI

BHAVYABHAVAKABHAVATMABHAVYA KAMADHUGA”TMABHUH
BHAVABHAVAMAYI DIVYA BHEDYABHEDAKABHAVANI

JAGATKUTUMBINYAKHILADHARA KAMAVIJRMBHINI
PANCAKRTYAKARI PANCASAKTIMAYYATMAVALLABHA

BHAVABHAVANUGA SARVASAMMATA”TMOPAGUHINI
APRTHAKCARINI SAUMYA SAUMYARUPAVYAVASTHITA 

ADYANTARAHITA DEVI BHAVABHAVYASVARUPINI
MAHAVIBHUTIH SAMATAM GATA JYOTIRGANESVARI 

SVATANTRYARUPA DEVORAHSTHITA TADDHARMADHARMINI
SARVABHUTESVARI SARVABHUTAMATA”TMAMOHINI

SARVANGASUNDARI SARVAVYAPINI PRAPTAYOGINI
VIMUKTIDAYINI BHAKTIGAMYA SAMSARATARINI

DHARMARTHASADHINI VYOMANILAYA VYOMAVIGRAHA
PANCAVYOMAPADI RAKSAVYAVRTIH PRAPYAPURINI

ANANDARUPA SARVAPTISALINI SAKTINAYIKA
HIRANYAVARNA HAIRANYAPRAKARA HEMAMALINI

PRATNARATNA BHADRAPITHA VESINI RAJATASRAJA
SVAJNAKARYAMARA NITYA SURABHIRVYOMACARINI

YOGAKSEMAVAHA SARVASULABHECCHAKRIYATMIKA
KARUNAGRANATAMUKHI KAMALAKSI SASIPRABHA

KALYANADAYINI KALYA KALIKALMASANASINI
PRAJNAPARIMITA”TMANURUPA SATYOPAYACITA

MANOJNEYA JNANAGAMYA NITYAMUKTATMASEVINI
KARTRSAKTIH SUGAHANA BHOKTRSAKTIRGUNAPRIYA 

JNANASAKTIRANAUPAMYA NIRVIKALPA NIRAMAYA
AKALANKA’MRTADHARA MAHASAKTIRVIKASINI

MAHAMAYA MAHANANDA NIHSANKALPA NIRAMAYA
EKASVARUPA TRIVIDHA SANKHYATITA NIRANJANA 

ATMASATTA NITYASUCIH PARASAKTIH SUKHOCITA
NITYASANTA NISTARANGA NIRBHINNA SARVABHEDINI

ASANKIRNA’VIDHEYATMA NISEVYA SARVAPALINI
NISKAMANA SARVARASA’BHEDYA SARVARTHA SADHINI

ANIRDESYA’PARIMITA NIRVIKARA TRILAKSANA
BHAYANKARI SIDDHIRUPA’VYAKTA SADASADAKRTIH

APRATARKYA’PRATIHATA NIYANTRI YANTRAVAHINI
HARDAMURTIRMAHAMURTIH AVYAKTA VISVAGOPINI 

VARDHAMANA’NAVADYANGI NIRAVADYA TRIVARGADA
APRAMEYA’KRIYA SUKSMA PARANIRVANADAYINI

AVIGITA TANTRASIDDHA YOGASIDDHA’MARESVARI
VISVASUTISTARPAYANTI NITYATRTPA MAHAUSADHIH

SABDAHVAYA SABDASAHA KRTAJNA KRTALAKSANA
TRIVARTINI TRILOKASTHA BHURBHUVAHSVARAYONIJA

AGRAHYA’GRAHIKA’NANTAHVAYA SARVATISAYINI
VYOMAPADMA KRTADHURA PURNAKAMA MAHESVARI

SUVACYA VACIKA SATYAKATHANA SARVAPALINI
LAKSYAMANA LAKSAYANTI JAGAJJYESTHA SUBHAVAHA

JAGATPRATISTHA BHUVANABHARTRI GUDHAPRABHAVATI
KRIYAYOGATMIKA MURTIH HRDABJASTHA MAHAKRAMA

PARAMADYAUH PRATHAMAJA PARAMAPTA JAGANNIDHIH
ATMANAPAYINI TULYASVARUPA SAMALAKSANA

TULYAVRTTA SAMAVAYA MODAMANA KHAGADHVAJA
PRIYACESTA TULYASILA VARADA KAMARUPINI

SAMAGRALAKSANA’NANTA TULYABHUTIH SANATANI
MAHARDDHIH SATYASANKALPA BAHVRCA PARAMESVARI 

JAGANMATA SUTRAVATI BHUTADHATRI YASASVINI
MAHABHILASA SAVITRI PRADHANA SARVABHASINI

NANAVAPURBAHUBHIDA SARVAJNA PUNYAKIRTANA
BHUTASRAYA HRSIKESVARYASOKA VAJIVAHIKA

BRAHMATMIKA PUNYAJANIH SATYAKAMA SAMADHIBHUH
HIRANYAGARBHA GAMBHIRA GODHULIH KAMALASANA

JITAKRODHA KUMUDINI VAIJAYANTI MANOJAVA
DHANALAKSMIH SVASTIKARI RAJYALAKSMIRMAHASATI 

JAYALAKSMIRMAHAGOSTHI MAGHONI MADHAVAPRIYA
PADMAGARBHA VEDAVATI VIVIKTA PARAMESTHINI 

SUVARNABINDURMAHATI MAHAYOGIPRIYA’NAGHA
PADME STHITA VEDAMAYI KUMUDA JAYAVAHINI

SAMHATIRNIRMITA JYOTIH NIYATIRVIVIDHOTSAVA
RUDRAVANDYA SINDHUMATI VEDAMATA MADHUVRATA

VISVAMBHARA HAIMAVATI SAMUDRECCHAVIHARINI
ANUKULA YAJNAVATI SATAKOTIH SUPESALA

DHARMODAYA DHARMASEVYA SUKUMARI SABHAVATI
BHIMA BRAHMASTUTA MADHYAPRABHA DEVARSIVANDITA

DEVABHOGYA MAHABHAGA PRATIJNAPURNASEVADHIH
SUVARNARUCIRAPRAKHYA BHOGINI BHOGADAYINI

VASUPRADOTTAMAVADHUH GAYATRI KAMALODBHAVA
VIDVATPRIYA PADMACIHNA VARISTHA KAMALEKSANA 

PADMAPRIYA SUPRASANNA PRAMODA PRIYAPARSVAGA
VISVABHUSA KANTIMATI KRSNA VINARAVOTSUKA

ROCISKARI SVAPRAKASA SOBHAMANAVIHANGAMA
DEVANKASTHA PARINATIH KAMAVATSA MAHAMATIH 

ILVALOTPALANABHA’DHISAMANI VARAVARNINI
SVANISTHA PADMANILAYA SADGATIH PADMAGANDHINI 

PADMAVARNA KAMAYONIH CANDIKA CARUKOPANA
RATISNUSA PADMADHARA PUJYA TRAILOKYAMOHINI

NITYAKANYA BINDUMALINYAKSAYA SARVAMATRKA
GANDHATMIKA SURASIKA DIPTAMURTIH SUMADHYAMA 

PRTHUSRONI SAUMYAMUKHI SUBHAGA VISTARASRUTIH
SMITANANA CARUDATI NIMNANABHIRMAHASTANI

SNIGDHAVENI BHAGAVATI SUKANTA VAMALOCANA
PALLAVANGHRIH PADMAMANAH PADMABODHA MAHAPSARAH

VIDVATPRIYA CARUHASA SUBHADRSTIH KAKUDMINI
KAMBUGRIVA SUJAGHANA RAKTAPANIRMANORAMA

PADMINI MANDAGAMANA CATURDAMSTRA CATURBHUJA
SUBHAREKHA VILASABHRUH SUKAVANI KALAVATI

RJUNASA KALARAVA VARAROHA TALODARI
SANDHYA BIMBADHARA PURVABHASINI STRISAMAHVAYA

IKSUCAPA SUMASARA DIVYABHUSA MANOHARA
VASAVI PANDARACCHATRA KARABHORUSTILOTTAMA

SIMANTINI PRANASAKTIH VIBHISANYASUDHARINI
BHADRA JAYAVAHA CANDRAVADANA KUTILALAKA

CITRAMBARA CITRAGANDHA RATNAMAULISAMUJJVALA
DIVYAYUDHA DIVYAMALYA VISAKHA CITRAVAHANA

AMBIKA SINDHUTANAYA SUSRENIH SUMAHASANA
SAMAPRIYA NAMRITANGI SARVASEVYA VARANGANA

GANDHADVARA DURADHARSA NITYAPUSTA KARISINI
DEVAJUSTA”DITYAVARNA DIVYAGANDHA SUHRTTAMA

ANANTARUPA’NANTASTHA SARVADANANTASANGAMA
YAJNASINI MAHAVRSTIH SARVAPUJYA VASATKRIYA 

YOGAPRIYA VIYANNABHIH ANANTASRIRATINDRIYA
YOGISEVYA SATYARATA YOGAMAYA PURATANI

SARVESVARI SUTARANIH SARANYA DHARMADEVATA
SUTARA SAMVRTAJYOTIH YOGINI YOGASIDDHIDA

SRSTISAKTIRDYOTAMANA BHUTA MANGALADEVATA
SAMHARASAKTIH PRABALA NIRUPADHIH PARAVARA

UTTARINI TARAYANTI SASVATI SAMITINJAYA
MAHASRIRAJAHATKIRTIH YOGASRIH SIDDHISADHANI 

PUNYASRIH PUNYANILAYA BRAHMASRIRBRAHMANAPRIYA
RAJASRI RAJAKALITA PHALASRIH SVARGADAYINI

DEVASRIRADBHUTAKATHA VEDASRIH SRUTIMARGINI
TAMO’PAHA’VYAYANIDHIH LAKSANA HRDAYANGAMA

MRTASANJIVINI SUBHRA CANDRIKA SARVATOMUKHI
SARVOTTAMA MITRAVINDA MAITHILI PRIYADARSANA

SATYABHAMA VEDAVEDYA SITA PRANATAPOSINI
MULAPRAKRTIRISANA SIVADA DIPRADIPINI

ABHIPRIYA SVAIRAVRTTIH RUKMINI SARVASAKSINI
GANDHARINI PARAGATIH TATVAGARBHA BHAVABHAVA

ANTARVRTTIRMAHARUDRA VISNUDURGA MAHABALA
MADAYANTI LOKADHARINYADRSYA SARVANISKRTIH 

DEVASENA”TMABALADA VASUDHA MUKHYAMATRKA
KSIRADHARA GHRTAMAYI JUHVATI YAJNADAKSINA

YOGANIDRA YOGARATA BRAHMACARYA DURATYAYA
SIMHAPINCHA MAHADURGA JAYANTI KHANGADHARINI

SARVARTINASINI HRSTA SARVECCHAPARIPURIKA
ARYA YASODA VASUDA DHARMAKAMARTHAMOKSADA

TRISULINI PADMACIHNA MAHAKALINDUMALINI
EKAVIRA BHADRAKALI SVANANDINYULLASADGADA

NARAYANI JAGATPURINYURVARA DRUHINAPRASUH
YAJNAKAMA LELIHANA TIRTHAKARYUGRAVIKRAMA 

GARUTMADUDAYA’TYUGRA VARAHI MATRBHASINI
ASVAKRANTA RATHAKRANTA VISNUKRANTORUCARINI 

VAIROCANI NARASIMHI JIMUTA SUBHADEKSANA
DIKSAVIDA VISVASAKTIH BIJASAKTIH SUDARSANI  

PRATITA JAGATI VANYADHARINI KALINASINI
AYODHYA’CCHINNASANTANA MAHARATNA SUKHAVAHA 

RAJAVATYAPRATIBHAYA VINAYITRI MAHASANA
AMRTASYANDINI SIMA YAJNAGARBHA SAMEKSANA 

AKUTIRGYAJUSSAMAGHOSA”RAMAVANOTSUKA
SOMAPA MADHAVI NITYAKALYANI KAMALARCITA 

YOGARUDHA SVARTHAJUSTA VAHNIVARNA JITASURA
YAJNAVIDYA GUHYAVIDYA’DHYATMAVIDYA KRTAGAMA

APYAYANI KALATITA SUMITRA PARABHAKTIDA
KANKSAMANA MAHAMAYA KOLAKAMA’MARAVATI 

SUVIRYA DUHSVAPNAHARA DEVAKI VASUDEVATA
SAUDAMINI MEGHARATHA DAITYADANAVAMARDINI

SREYASKARI CITRALILAIKAKINI RATNAPADUKA
MANASYAMANA TULASI ROGANASINYURUPRADA 

TEJASVINI SUKHAJVALA MANDAREKHA’MRTASINI
BRAHMISTHA VAHNISAMANI JUSAMANA GUNATYAYA  

KADAMBARI BRAHMARATA VIDHATRYUJJVALAHASTIKA
AKSEBHYA SARVATOBHADRA VAYASYA SVASTIDAKSINA 

SAHASRASYA JNANAMATA VAISVANARYAKSAVARTINI
PRATYAGVARA VARANAVATYANASUYA DURASADA

ARUNDHATI KUNDALINI BHAVYA DURGATINASINI
MRTYUNJAYA TRASAHARI NIRBHAYA SATRUSUDINI  

EKAKSARA SATPURANDHRI SURAPAKSA SURATULA
SAKRDVIBHATA SARVARTISAMUDRAPARISOSINI 

BILVAPRIYA’VANI CAKRAHRDAYA KAMBUTIRTHAGA
SARVAMANTRATMIKA VIDYUTSUVARNA SARVARANJINI  

DHVAJACHATRASRAYA BHUTIRVAISNAVI SADGUNOJJVALA
SUSENA LOKAVIDITA KAMASURJAGADADIBHUH

VEDANTAYONIRJIJNASA MANISA SAMADARSINI
SAHASRASAKTIRAVRTTIH SUSTHIRA SREYASAM NIDHIH

ROHINI REVATI CANDRASODARI BHADRAMOHINI
SURYA KANYAPRIYA VISVABHAVANI SUVIBHAVINI  

SUPRADRSYA KAMACARINYAPRAMATTA LALANTIKA
MOKSALAKSMIRJAGADYONIH VYOMALAKSMIH SUDURLABHA

BHASKARI PUNYAGEHASTHA MANOJNA VIBHAVAPRADA
LOKASVAMINYACYUTARTHA PUSKALA JAGADAKRTIH

VICITRAHARINI KANTA VAHINI BHUTAVASINI
PRANINI PRANADA VISVA VISVABRAHMANDAVASINI 

SAMPURNA PARAMOTSAHA SRIMATI SRIPATIH SRUTIH
SRAYANTI SRIYAMANA KSMA VISVARUPA PRASADINI

HARSINI PRATHAMA SARVA VISALA KAMAVARSINI
SUPRATIKA PRSNIMATI NIVRTTIRVIVIDHA PARA

SUYAJNA MADHURA SRIDA DEVARATIRMAHAMANAH
STHULA SARVAKRTIH STHEMA NIMNAGARBHA TAMONUDA

TUSTIRVAGISVARI PUSTIH SARVADIH SARVASOSINI
SAKTYATMIKA SABDASAKTIH VISISTA VAYUMATYUMA

ANVIKSIKI TRAYI VARTA DANDANITIRNAYATMIKA
VYALI SANKARSINI DYOTA MAHADEVYAPARAJITA

KAPILA PINGALA SVASTHA BALAKI GHOSANANDINI
AJITA KARSINI NITIRGARUDA GARUDASANA

HLADINYANUGRAHA NITYA BRAHMAVIDYA HIRANMAYI
MAHI SUDDHAVIDHA PRTHVI SANTANINYAMSUMALINI 

YAJNASRAYA KHYATIPARA STAVYA VRSTISTRIKALAGA
SAMBODHINI SABDAPURNA VIJAYAM’SUMATI KALA 

SIVA STUTUPRIYA KHYATIH JIVAYANTI PUNARVASUH
DIKSA BHAKTARTIHA RAKSA PARIKSA YAJNASAMBHAVA 

ARDRA PUSKARINI PUNYA GANYA DARIDRYABHANJINI
DHANYA MANYA PADMANEMIH BHARGAVI VAMSAVARDHANI  

TIKSNAPRAVRTTIH SATKIRTIH NISEVYA’GHAVINASINI
SAMJNA NIHSAMSAYA PURVA VANAMALA VASUNDHARA

PRTHURMAHOTKATA’HALYA MANDALA”SRITAMANADA
SARVA NITYODITODARA JRMBHAMANA MAHODAYA

CANDRAKANTODITA CANDRA CATURASRA MANOJAVA
BALA KUMARI YUVATIH KARUNA BHAKTAVATSALA

MEDINYYUPANISANMISRA SUMAVIRUDDHANESVARI
DURMARSANI SUCARITA BODHA SOBHA SUVARCALA  

YAMUNA’KSAUHINI GANGA MANDAKINYAMARALAYA
GODA GODAVARI CANDRABHAGA KAVERYUDANVATI

SINIVALI KUHU RAKA VARANA SINDHUMATYAMA
VRDDHIH STHITIRDHRUVA BUDDHIH TRIGUNA GUNAGAHVARA

PURTIRMAYATMIKA SPHURTIRVYAKHYA SUTRA PRAJAVATI
VIBHUTIRNISKALA RAMBHA RAKSA SUVIMALA KSAMA

PRAPTIRVASANTIKALEKHA BHURIBIJA MAHAGADA
AMOGHA SANTIDA STUTYA JNANADOTKARSINI SIKHA  

PRAKRTIRGOMATI LILA KAMALA KAMADHUGVIDHIH
PRAJNA RAMA PARA SANDHYA SUBHADRA SARVAMANGALA 

NANDA BHADRA JAYA RIKTA TITHIPURNA’MRTAMBHARA
KASTHA KAMESVARI NISTHA KAMYA RAMYA VARA SMRTIH

SANKHINI CAKRINI SYAMA SAMA GOTRA RAMA DITIH
SANTIRDANTIH STUTIH SIDDHIH VIRAJA’TYUJJVALA’VYAYA

VANI GAURINDIRA LAKSMIH MEDHA SRADDHA SARASVATI
SVADHA SVAHA RATIRUSA VASUVIDYA DHRTIH SAHA

SISTESTA CA SUCIRDHATRI SUDHA RAKSOGHNYAJA’MRTA
RATNAVALI BHARATIDA DHIRADHIH KEVALA”TMADA

YA SA SUDDHIH SASMITA KA NILA RADHA’MRTODBHAVA
PARADHURYASPADA HRIRBHUH KAMINI SOKANASINI

MAYAKRTI RASAGHANA NARMADA GOKULASRAYA
ARKAPRABHA RATHEBHASVANILAYENDUPRABHA’DBHUTA

SRIH KRSANUPRABHA VAJRALAMBHANA SARVABHUMIDA
BHOGAPRIYA BHOGAVATI BHOGINDRASAYANASANA

ASVAPURVA RATHAMADHYA HASTINADAPRABODHINI
SARVALAKSANALAKSANYA SARVALOKAPRIYANKARI

SARVOTKRSTA SARVAMAYI BHAVABHANGAPAHARINI
VEDANTASTHA BRAHMANITIH JYOTISMATYAMRTAVAHA

BHUTASRAYA NIRADHARA SAMHITA SUGUNOTTARA
SARVATISAYINI PRITIH SARVABHUTASTHITA DVIJA
SARVAMANGALAMANGALYA DRSTADRSTAPHALAPRADA 

ITI SRILAKSMISAHASRANAMASTOTRAM SAMPURNAM


Lakshmi Devi108 NamesVikriti

Vidya

Sarvabhutahitaprada

Shraddha

Vibhuti

Surabhi

Paramatmika

Vachi

Padmalaya

Padma

Shuchi

Swaha

Swadha

Sudha

Dhanya

Hiranmayi

Lakshmi

NityaPushta

Vibha

Aditya

Ditya

Dipa

Vasudha

Vasudharini

Kamala

Kanta

Kamakshi

Kshirodhasambhava Krodhasambhava

Anugrahaprada

Buddhi

Anagha

Harivallabhi

Ashoka

Amrita

Dipta

Lokashokavinashini

Dharmanilaya

Karuna

Lokamatri

Padmapriya

Padmahasta

Padmakshya

Padmasundari

Padmodbhava

Padmamukhi

Padmanabhapriya

Rama

Padmamaladhara

Devi

Padmini

Padmagandhini

Punyagandha

Suprasanna


Prasadabhimukhi

Prabha

Chandravadana

Chandra

Chandrasahodari

Chaturbhuja

Chandrarupa

Indira

Indusheetala

Ahladajanani

Pushti

Shiva

Shivakari

Satya

Vimala

Vishwajanani

Tushti

Daridryanashini


shkarini

Shanta

Shuklamalyambara


Shri

Bhaskari

Bilvanilaya

Vararoha

Yashaswini

Vasundhara

Udaranga

Harini

Hemamalini

Dhanadhanyaki

Siddhi

Strainasoumya

Shubhaprada

Nripaveshmagatananda

Varalakshmi

Vasuprada

Shubha

Hiranyaprakara

Samudratanaya

Jaya

Mangala Devi

Vishnuvakshassthalasthita

Vishnupatni

Prasannakshi

Narayanasamashrita

Daridryadhwamsini

Devi

Sarvopadrava Varini

Navadurga

Mahakali

Brahmavishnushivatmika

Trikalajnanasampanna

Bhuvaneshwari


<<-->>

----->>>>>----->>>>> YOU MAY ALSO LIKE

PRAYERS SLOKAS MANTRAS DEVOTIONAL RELIGIOUS
----->>>>>----->>>>>
----->>>>>----->>>>>

PILGRIMAGE TEMPLES INFO ----->>>>>----->>>>>
----->>>>>----->>>>>